گلبدین حکمتیار جنگسالارافغان درحال سخنرانی  درجریان یک مراسم خوش آمد گویی در قصرریاست جمهوری به تاریخ 4 ماه می سال 2017