مردم  هنگام ادای نماز جنازه قربانیانی که در حملات هوایی کشته شده اند، دیده می شوند. این حملات به تاریخ 4 ماه نوامبر سال 2014 ،  به منظور محافظت از نیروی های افغان و امریکایی بالای جنگجویان مشکوک طالبان درکندز، انجام شده اند.