جنرال عبدالرازق قوماندان امنیه کندهار درحال سخنرانی درمراسم فراغت افسران از مرکز تعلیمی ساحوی کندهار به تاریخ 7 ماه جون سال 2012 .