کودکان در پیکپا، کمپ پناهجویان در جزیرۀ لسبوس، دیواری را تزئین میکنند. مددکاران به کودکان کمک میکنند که آنها برای

کودکان در پیکپا، کمپ پناهجویان در جزیرۀ لسبوس، دیواری را تزئین میکنند. مددکاران به کودکان کمک میکنند که آنها برای آموزشهای رسمی ثبتنام کنند، که برای اکثر کودکان پناهجو در جزایر یونان غیرقابل دسترس است. © خصوصی 2015