در 22 دسامبر 2016، یک خانواده افغان ساحه یک انفجار در کابل را ترک می‌کنند. @2016  رویترز

در 22 دسامبر 2016، یک خانواده افغان ساحه یک انفجار در کابل را ترک می‌کنند. @2016  رویترز