مردم از پیش روی دکان هایی که به اثر حمله انتحاری ذریعه یک موتر بالای یک ساختمان امنیتی دولتی آسیب دیده اند، عبور می کنند- 19 ماه اپریل 2016

مردم از پیش روی دکان هایی که به اثر حمله انتحاری ذریعه یک موتر بالای یک ساختمان امنیتی دولتی آسیب دیده اند، عبور می کنند- 19 ماه اپریل 2016 

© رویترز 2016