ساختمان دایمی دادگاه بین‌المللی جزایی در لاهه، هالند.  © 2016 عکس از آرشیف سازمان ملل متحد/Rick Bajornas

ساختمان دایمی دادگاه بین‌المللی جزایی در لاهه، هالند. 

 

© 2016 عکس از آرشیف سازمان ملل متحد/Rick Bajornas