تصویر مقیاس عدالت که در آن دو نفر درحالی که از مچ دست‌شان آویزان و در هوا معلق هستند، جایگزین دو کفه آن شده است. © 2015 Brian Stauffer برای دیدبان حقوق بشر

تصویر مقیاس عدالت که در آن دو نفر درحالی که از مچ دست‌شان آویزان و در هوا معلق هستند، جایگزین دو کفه آن شده است.

© 2015 Brian Stauffer برای دیدبان حقوق بشر