زنان و کودکان نیازمند غذا در بیرون یک نانوایی در کابل، افغانستان، ۲۸ فبروری ۲۰۲۲.

زنان و کودکان نیازمند غذا در بیرون یک نانوایی در کابل، افغانستان، ۲۸ فبروری ۲۰۲۲.

© 2022 Teun Voeten/Sipa USA via AP Images