De gauche à droite : Sidiki Abass, Mahamat Al Khatim et Ali Darassa.

De gauche à droite : Sidiki Abass, Mahamat Al Khatim et Ali Darassa.

© Human Rights Watch; © Edouard Dropsy for Human Rights Watch; © 2016 CNC