عکس گرفته شده در تاریخ 9 اکتبر 2019 از ترافیک در حال ورود به مرز امریکا از کانادا در عبورگاه مرزی طاق صلح، در بیلین، ایالت واشنگتن