پسري در حال تخليه شدن در حين حمله به مجلس ايران در  مركز شهر تهران، ايران، ٧ جون ٢٠١٧.