تصویر ماهواره ای دود سیاه غلیظی که از ساختمانی در شهر حبش در عراق بر می خیزد، حاکی از به آتش کشیدن محل است که در صبح روز ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۴ همچنان ادامه دارد.