Skip to main content

سوریه: پناهندگان اقلیت عرب درصورت بازگردانده شدن به ایران، مورد تعقیب وآزارواذیت قرارخواهند گرفت

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز از دولت سوریه خواسته که باید فورا شش پناهنده ایرانی از اقلیت عرب این کشور را آزاد یا اینکه درخصوص دستگیری این افراد مدارک حقوقی معتبری ارائه کند.

سازمان دیده بان حقوق بشر عمیقا نگران آن است که افراد یاد شده به زور به ایران برگردانده شوند جایی که درخطر تعقیب وآزار واذیت قراردارند. ایران یکی ازافراد یاد شده را به مرگ غیابی محکوم کرده است.

نیروهای امنیتی سوریه شش مرد را روز پنجم مارس دستگیر کردند. پنج نفراز این شش نفرتوسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) به عنوان پناهنده شناخته شده اند وهمگی در شرایط قانونی درسوریه اقامت دارند.

سارا لی ویتسون مدیری بخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: " سال گذشته سوریه چهارایرانی با اصلیت عرب را به ایران بازگرداند، جایی که آنها به زندان رفتند ودرخطر اعدام قراردارند. سوریه نباید پناهندگانی را که درخطرآزار واذیت قراردارند به ایران بازگرداند ویا اینکه بدون دلیل حقوقی آنها را زندانی کند."

براساس گفته های دوستان وفامیل این افراد، شش مرد یاد شده به دلیل ترس از آزار واذیت به عنوان بخشی از سرکوبی که به دنبال بمب گذاری های سال 2005 وسال 2006 درشهراهواز که به مرگ شماری ازافراد غیرنظامی منجر شد و توسط دولت ایران اعمال می شود، ایران را ترک کردند. اهواز دراستان نفت خیزخوزستان قراردارد، جایی که بیشتر اقلیت جامعه عرب ایرانی درآن زندگی می کند. مقامات ایرانی درخصوص بمب گذاری های یاد شده جدایی طلبان وگروه های عربی که توسط خارجی های منابع مالی شان تامین می شودرا مورد شماتت قرارداده اند وصدها نفر را که بیشترشان عرب بوده اند در ارتباط با این حملات دستگیر کرده اند.

ایران تا کنون 12 نفر ازایرانیان با اصلیت عرب را درارتباط با این بمب گذاری ها اعدام کرده، وحداقل سیزده نفر دیگر نیز دراین ارتباط حکم مرگ دریافت کرده اند.

دوستان شش مرد یاد شده، به همراه خانواده یکی اززندانیان به سازمان دیده بان حقوق بشر گفته اند که درخواست مداوم آنها به مقامات رسمی سوریه برای اطلاع ازمحل دقیق وموقعیت حقوقی زندانیان یادشده بدون پاسخ مانده است. یکی ازبستگان یکی از افراد زندانی شده به دیده بان حقوق بشر گفت : " آنها تنها به ما خواهند گفت که آنها دستگیر شده اند وفقط همین."

سازمان های حقوق بشری سوریه که این مورد را دنبال کرده و برای آزاد کردن افراد شده تلاش کرده اند به دیده بان حقوق بشر گفتند که آنها واقعا ازاینکه بتوانند درخصوص افراد دستگیرشده، موقعیت زندانی ها ویا اینکه بدانند مقامات سوریه برای این شش مرد چه برنامه ای دارند و اطلاعاتی دراین زمینه کسب کنند، ناتوان بوده اند.

درماه می، مقامات دولتی سوریه چهارایرانی- عرب را دستگیر وبه زور به ایران بازگرداندند. مردانی که در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به عنوان پناهنده ثبت شده بودند که به محض بازگشت به ایران دستگیر شده وبه دلیل سخت گیری دولت دربرخورد با فعالان سیاسی ایرانی-عرب وبه دنبال بمب گذاری های اهواز، درمعرض خطر اعدام قراردارند. این بازگشت های اجباری، اصول شناخته شده بین المللی درزمینه غیر قانونی بودن بازگشت اجباری پناهندگان به کشور مبدا ((non-refoulement و تعهدات سوریه به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون علیه شکنجه در زمینه بازگرداندن افراد ویامجرمین به کشوری که امکان خطرشکنجه ویا بدرفتاری راداشته باشند، نقض کرده است.

ویتسون درهمین زمینه گفته است: " مقامات رسمی دولت سوریه باید گام های فوری جدی برای مشخص کردن وضعیت زندانی های فعلی بردارندتضمین کنند که بازگشت اجباری سال گذشته تکرار نمی شود."

شش زندانی یاد شده به شرح زیرهستند:

- افنان عزیزی، بیست ساله، دانشجوی مهندسی راه وساختمان دانشگاه دمشق
- احمداسدی، بیست وهشت ساله، دانشجوی ادبیات عربی دردانشگاه دمشق
- علی بوعذار، بیست وچهارساله، که بعد ازاینکه به وسیله دادگاه انقلاب به مرگ محکوم شد به سوریه پناهنده شد. او ازپایان دسامبردرسوریه زندگی کرده است.
- جابرعبیات، نوزده ساله، دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه دمشق
- کامل نواصری، بیست وهفت ساله، او هنگام بازداشت هشت ماه را درسوریه زندگی می کرده است.
- صلاح الدین هلالی مجد، بیست وسه ساله، دانشجوی علوم دردانشگاه دمشق

برای اطلاعات بیشتر درخصوص دیگر فعالیت های سازمان دیده بان حقوق بشر روی ایرانیان با اصلیت عربی لطفا به اسناد زیر مراجعه کنید:

• "ایران: متهمان محکوم به اعدام را دوباره محاکمه کنید": https://www.hrw.org/persian/press/2006/iran13609.pdf

• "ایران: دستور اعدام ایرانیان عرب خوزستان را متوقف کنید": https://www.hrw.org/persian/docs/2006/11/11/iran14649.htm

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.