سازمان دیده بان حقوق بشر امروز ازدولت ایران خواست تا 26 تن از فعالان برجسته حقوق زنان را که روزچهارم مارس بازداشت شدند، آزاد کند وبه پیگرد وآزار واذیت همه فعالان حقوق زنان پایان دهد. دیده بان حقوق بشر عمیقا نگران سلامتی وایمنی بازداشت شدگان است ودولت ایران را مسئول کامل وضعیت سلامتی آنها می داند.

مقامات ایرانی از ارائه هرگونه اطلاعات رسمی درخصوص دستگیری بیست وشش تن از زنان درتاریخ چهارم مارس وهمچنین اجازه به خانواده ها ووکلایشان برای دیدار با آنها خودداری کرده اند. روزسه شنبه، ششم مارس، زنان دستگیر شده درداخل زندان دست به اعتصاب غذا زدند تا به بازداشت خود اعتراض کنند. حداقل یکی اززندانیان به نام شهلا انتصاری درزندان انفرادی نگهداری می شود.

سارا لی ویتسون مسئول بخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: " این دستگیری ها سرکوب فعالان اجتماعی درایران را وارد مرحله جدیدی می کند. مطلقا هیچ زمینه حقوقی برای دستگیری زنان یاد شده تحت قوانین ایران وقوانین بین المللی وجود ندارد."

دولت ایران به صورت محسوسی برآزار واذیت وارعاب فعالان حقوق زنان درهفته های گذشته افزوده است. درصبح چهارم مارس، قوه قضاییه، دادگاه چهارتن از فعالان زنان را که به جرم "اقدام علیه امنیت ملی ازطریق شرکت درتجمعات قانونی" متهم شده بودند، برگزار کرد. تجمع یاد شده ، تجمع مسالمت آمیزدوازدهم ژوئن 2006 بود که دراعتراض به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان برگزار شد.

به گفته نسرین ستوده ومحمد دادخواه، دوتن ازوکلایی که وکالت چهار زن یاد شده را به عهده داشتند، مقامات قوه قضاییه دادگاه را پشت درهای بسته برگزار کردند وبه موکلان اجازه ندادند که وارد اتاق دادگاه شوند. مقامات رسمی به دووکیل اجازه دادند که به دادگاه وارد شوند ولی به آنها اجازه مطالعه پرونده متهمین را ندادند. دادگاه هنوز حکمی برای این پرونده صادرنکرده است.

دراعتراض به پیگرد زنان یاد شده، چندده تن از فعالان برجسته حقوق زنان، ازجمله برخی وکلا، روزنامه نگاران، وب لاگ نویسان وفعالان اجتماعی درجلوی دادگاه تجمع اعتراض آمیزبی صدا وساکتی را برگزار کردند.

شاهدان عینی به دیده بان حقوق بشر گفتند که تظاهرکنندگان منظم ومسالمت آمیز بودند. آنها آرام کنارپیاده رو ایستاده بودند و پلاکاردهایی با عنوان " آزادی اجتماعات قانونی حق مسلم ماست" دردست داشتند. مامورین امنیتی کرارا به آزار واذیت زنان پرداخته تا موجب متفرق شدن آنها شوند. بعد ازاینکه چهار مدعی علیهان ازدادگاه خارج شدند تا به حمایت کنندگان ازخود بپیوندند، پلیس 34 زن یاد شده ازجمله چهارنفریاد شده را سوارماشین های ون خود کرده وبه بازداشت گاه واقع درخیابان وزرای تهران منتقل کردند.

شب چهارم مارس، مقامات، زندانیان را به بند209 زندان بدنام اوین تهران منتقل کردند. وزارت اطلاعات، مسئولیت بند 209 را به عهده دارد، جایی که بسیاری اززندانیان سیاسی درآن نگهداری شده اند.

مسئولان، هشت نفر از جوانترین دستگیر شدگان را روزششم مارس بدون اقامه هیچ اتهامی علیه آنان آزاد کردند. مامورین همچنین هیچ اطلاعاتی درخصوص دیگرزندانیان باقی مانده ارائه نکردند.

سارالی ویتسون دراین زمینه گفت: " دولت محمود احمدی نژاد تلاش می کند تا آزادی های نسبی که توسط جامعه مدنی ایران طی دهه گذشته به دست آمد را به عقب بازگرداند."

سازمان دیده بان حقوق بشر یاد آورد می شود که هشتم مارس، روزجهانی زن، به صورت سنتی درایران با برگزاری اجتماعات گرامی داشته می شود. دیده بان حقوق بشر همچنین ازدولت ایران می خواهد به حقوق شهروندان خود برای برگزاری تجمعات مسالمت آمیز احترام بگذارد، وامنیت وایمنی هرکسی که روزجهانی زن را گرامی دارد، تضمین کند.

آزادی اجتماعات توسط قوانین بین المللی حقوق بشر تضمین شده است. ماده بیستم بیانیه حقوق بشر برای هرکسی حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز را میسر می کند. ماده 21 کنوانسیون بین الملی حقوق مدنی وسیاسی، که ایران نیزعضو آن است، حق اجتماع مسالمت آمیز را به رسمیت می شناسد وتصریح می کند که " هیچ محدودیتی نباید درراه اعمال این حق دربرابر قوانینی دیگر که یک جامعه دموکراتیک با علائقی چون امنیت ملی یا برای ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت ازسلامتی یا اخلاقیات یا حفاظت ازحقوق وآزادی های دیگران که دریک جامعه دموکراتیک نیازمند است به وجود بیاید."

قانون اساسی ایران همچنین حق تجمعات مسالمت آمیز را تضمین می کند. ماده 27 قانون اساسی ایران تصریح می کند که " تشکیل اجتماعات و راه ‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است."

زنان زندانی شده عبارتند از: نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، سوسن طهماسبی، ناهید کشاورز، محبوبه حسین زاده ، آسیه امینی، شادی صدر، مینومرتاضی لنگرودی، فاطمه گوارایی، شهلا انتصاری، محبوبه عباسقلی زاده، مریم میرزا، مریم حسین خواه، ناهید جعفری، آزاده فرقانی، ژیلا بنی یعقوب، الناز انصاری، جلوه جواهری، زهرا امجدیان، زینب پیغمبرزاده، نسرین افضلی، مهناز محمدی، سمیه فرید، رضوان مقدم، سارا لقمانی ومریم شادفر.