اعتراضات در سنندج، مرکز استان کردستان در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲

اعتراضات در سنندج، مرکز استان کردستان در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲

© ای اف پی در طریق کتی اینجز ۲۰۲۲