تصویر: اعتراض زنان ایرانی در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۲ به مرگ مهسا (ژینا) امینی پس از بازداشت او توسط گشت ارشاد.

تصویر: اعتراض زنان ایرانی در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۲ به مرگ مهسا (ژینا) امینی پس از بازداشت او توسط گشت ارشاد.

© Uncredited / 2022/AP Photos