تظاهرکنندگان ایرانی در تهران، ۱ اکتبر ۲۰۲۲.

تظاهرکنندگان ایرانی در تهران، ۱ اکتبر ۲۰۲۲.

© ۲۰۲۲ اپی فوتو/میدل‌ایست ایمجز