معترضان ایرانی در خیابان‌های پایتخت

معترضان ایرانی در خیابان‌های پایتخت، تهران، در جریان اعتراضی در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ برای مهسا امینی، چند روز پس از فوت او در بازداشت پلیس.

© ۲۰۲۲ آژانس فرانس پرس از گتی ایمجز