راهپیمایان ایرانی در خیابانی در تهران، ۱ اکتبر ۲۰۲۲. 

راهپیمایان ایرانی در خیابانی در تهران، ۱ اکتبر ۲۰۲۲. 

© ۲۰۲۲ گتی