تصاویر قربانیان در مراسم یادبود کشته‌شدگان در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۱۹۸۰، گورستان خاوران تهران، ایران، ۲۰۲۰.

تصاویر قربانیان در مراسم یادبود کشته‌شدگان در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۱۹۸۰، گورستان خاوران تهران، ایران، ۲۰۲۰.

© ۲۰۲۰ خصوصی