هزاران معلم ایرانی در فوریه ۲۰۱۵ در ۲۸ شهر سراسر کشور به خیابان آمدند و خواهان حفاظت‌های شغلی بهتر شدند، فوریه ۲۰۱۵ 

هزاران معلم ایرانی در فوریه ۲۰۱۵ در ۲۸ شهر سراسر کشور به خیابان آمدند و خواهان حفاظت‌های شغلی بهتر شدند، فوریه ۲۰۱۵ 

© ۲۰۱۵ سیاوش حسینی، سیپا از طریق آپ ایمجز