زنان ایرانی در حال تشویق در بازی انتخابی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ در استادیوم آزادی تهران، ایران، ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ 

زنان ایرانی در حال تشویق در بازی انتخابی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ در استادیوم آزادی تهران، ایران، ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ 

© ۲۰۱۹ آپ فوتو/وحید سالمی