ایرانیان در حال تجمع در جریان اعتراضی پس از خشک‌شدن رود استانشان به علت خشکسالی و انحراف، در شهر مرکزی اصفهان، در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۱ .

ایرانیان در حال تجمع در جریان اعتراضی پس از خشک‌شدن رود استانشان به علت خشکسالی و انحراف، در شهر مرکزی اصفهان، در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۱ .

© ۲۰۲۱ فاطمه نصر/ایسنا/آاف‌پ از گتی ایمجز