یک مرد ایرانی با ماسک در صف واکسن برای دریافت واکسن چینی سینوفارم  در مرکز تهران در تاریخ ۱۹ ژوییه ۲۰۲۱ ایستاده است. 

یک مرد ایرانی با ماسک در صف واکسن برای دریافت واکسن چینی سینوفارم  در مرکز تهران در تاریخ ۱۹ ژوییه ۲۰۲۱ ایستاده است. 

© ۲۰۲۱ مرتضی نیکوبذل/نورفوتو از طریق ای پی