نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله روبه‌رو با مجازات اعدام 

نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله روبه‌رو با مجازات اعدام 

© خصوصی