202006mena_iran_girls

دختربچه ها در خیابان می خندند، سلخ، ایران. 

© 2015 اریک لافورگ / هنر در همه ما/ کوبریس از طریق گتی ایمجز