پیراپزشکان در یک آزمایشگاه که نمونه های گرفته شده از افراد مشکوک به ابتلا به ویروس جدید کورونا را آزمایش میکند مشغول به کار هستند، شهر اهواز در جنوب غربی ایران، 10 مارس 2020


پیراپزشکان در یک آزمایشگاه که نمونه های گرفته شده از افراد مشکوک به ابتلا به ویروس جدید کورونا را آزمایش میکند مشغول به کار هستند، شهر اهواز در جنوب غربی ایران، 10 مارس 2020 

© 2020 AP