ستونهای دود برخاسته از بندر ماهشهر و شهرک طالقانی. استان خوزستان، ایران.

ستونهای دود برخاسته از بندر ماهشهر و شهرک طالقانی. استان خوزستان، ایران.

تصویر ماهواره‌ای ضبط‌شده در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰ © Planet Labs 2020. 

© دیده‌بان حقوق بشر