ایرانیان در حال خرید در داروخانه بیمارستان نیکان تهران در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸.

ایرانیان در حال خرید در داروخانه بیمارستان نیکان تهران در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸. 

© ۲۰۱۸ رویترز/برایان اسنایدر