دختر و زنان ایرانی سوار اتوبوس در تهران  © رویترز

 دختر و زنان ایرانی سوار اتوبوس در تهران 

© رویترز