مجلس ایران اصلاحیه قانون تابعیت را تصویب کرد.

 مجلس ایران اصلاحیه قانون تابعیت را تصویب کرد.

© 2019 ایرنا