زنان ایرانی با حجاب در خیابانی در پایخت، تهران، در تاریخ 7 فوریه 2018 راه می‌روند. تظاهرات بی سابقه ای علیه حجاب اجباری در ایران با وجود کوچک بودن گفتگو درباره این موضوع که جمهوری اسلامی از بدو تأسیس با آن درگیر بوده است را دوباره زنده کرده است.

زنان ایرانی با حجاب در خیابانی در پایخت، تهران، در تاریخ 7 فوریه 2018 راه می‌روند. تظاهرات بی سابقه ای علیه حجاب اجباری در ایران با وجود کوچک بودن گفتگو درباره این موضوع که جمهوری اسلامی از بدو تأسیس با آن درگیر بوده است را دوباره زنده کرده است.

© 2018 عطاکناره/ای اف پی/گتی ایمج