شعار دادن کارگران ایرانی در جریان تظاهرات روز کارگر در مقابل سفارت سابق آمریکا در تهران در اول ماه مه ۲۰۰۶ در اعتراض به قوانین کار و دستمزدهای عقب‌افتاده.

شعار دادن کارگران ایرانی در جریان تظاهرات روز کارگر در مقابل سفارت سابق آمریکا در تهران در اول ماه مه ۲۰۰۶ در اعتراض به قوانین کار و دستمزدهای عقب‌افتاده.

© 2006 بهروز مهری/آ.اف.پ/گتی ایمجز