[از بالا سمت چپ] سيامك نمازی،باقر نمازى، نازنین زاغری‌رتکلیف، شیویه ونگ و خانواده‌اش، و نزار زكا.  © ۲۰۱۸ خصوص

[از بالا سمت چپ] سيامك نمازی، نازنین زاغری‌رتکلیف، شیویه ونگ و خانواده‌اش، و نزار زكا. 

© ۲۰۱۸ خصوص