كاخ‌ صلح در لاهه ( هلند)، مقر دادگاه بین المللی عدالت (لاهه).

كاخ‌ صلح در لاهه ( هلند)، مقر دادگاه بین المللی عدالت (لاهه). 

© جرئون بومن، به لطف دادگاه لاهه