در تاریخ 27 ژوییه، تلویزیون دولتی ایران که به بخش اعترافات اجباری شهرت دارد، مصاحبه ای با خواهر مسیح علینژاد، فعال،در برنامه 20:30 بخش کرد که او در آن برنامه فعالیت خواهرش را تقبیح کرد.

 در تاریخ 27 ژوییه، تلویزیون دولتی ایران که به بخش اعترافات اجباری شهرت دارد، مصاحبه ای با خواهر مسیح علینژاد، فعال،در برنامه 20:30 بخش کرد که او در آن برنامه فعالیت خواهرش را تقبیح کرد.