دانشجويان از خياباني در تهران در يك روز برفي عبور ميكنند،٨‌نوامبر،۲۰۱۰. ©۲۰۱۰رویترز/کارن فیروز

دانشجويان از خياباني در تهران در يك روز برفي عبور ميكنند،٨‌نوامبر،۲۰۱۰. ©۲۰۱۰رویترز/کارن فیروز

© 2010 Reuters/Caren Firouz