تماشاگران ایرانی در حال تماشای بازی مراکش-ایران در فن زون در مسکو، روسیه، ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸  © رویترز

تماشاگران ایرانی در حال تماشای بازی مراکش-ایران در فن زون در مسکو، روسیه، ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ 

© رویترز