پرچم‌های ایران در میدانی در تهران،۱۰ فوریه ۲۰۱۲.
پرچم‌های ایران در میدانی در تهران،۱۰ فوریه ۲۰۱۲.
© 2012 Reuters