دراویش معترض به شدت مجروح شده، تهران، ایران، ۲۰ فوریه‌ی ۲۰۱۸.

دراویش معترض به شدت مجروح شده، تهران، ایران، ۲۰ فوریه‌ی ۲۰۱۸.

© 2018 مجذوبان نور