نیروهای پلیس در صحنه‌ی درگیری‌ها، تهران، ایران، ۱۹ فوریه‌ی ۲۰۱۸.

نیروهای پلیس در صحنه‌ی درگیری‌ها، تهران، ایران، ۱۹ فوریه‌ی ۲۰۱۸.

© 2018 مجذوبان نور