مراسم ترحیم محبوبه مفیدی، نوشهر، ایران،  ۲۰۱۸.

مراسم ترحیم محبوبه مفیدی، نوشهر، ایران،  ۲۰۱۸.

© ۲۰۱۸ خصوصی