مردم در تهران تظاهرات میکنند، ایران، 30 دسامبر2017.

مردم در تهران تظاهرات میکنند، ایران، 30 دسامبر2017.

© رویترز2017