جنگجویی در میان ویرانه‌های ساختمان‌ها در نزدیکی میدان ساعت رقه، سوریه، ۱۸ اکتبر ۲۰۱۷. عکس در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۷ گرفته شده است.

جنگجویی در میان ویرانه‌های ساختمان‌ها در نزدیکی میدان ساعت رقه، سوریه، ۱۸ اکتبر ۲۰۱۷. عکس در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۷ گرفته شده است.

© ۲۰۱۷ رویترز