کاندیدای ریاست جمهوری، میرحسین موسوی( راست) و همسرش زهرا رهنورد رای خود را در انتخابات ریاست جمهوری در جنوب شهر تهران به صندوق می اندازند،12 جون 2009

کاندیدای ریاست جمهوری، میرحسین موسوی( راست) و همسرش زهرا رهنورد رای خود را در انتخابات ریاست جمهوری در جنوب شهر تهران به صندوق می اندازند،12 جون 2009  

© 2009 رویترز