نمایی از مجلس ایران در تهران، دوم سپتامبر ۲۰۰۹.

نمایی از مجلس ایران در تهران، دوم سپتامبر ۲۰۰۹.

© ۲۰۰۹ راهب هماوندی/رویترز