نمای بیرونی زندان اوین.

نمای بیرونی زندان اوین.

© Wikipedia