در جریان انتخابات ریاست جمهوری در نوزدهم ماه مه ۲۰۱۷ در تهران، ایران، حسن روحانی رییس جمهور ایران رأی خود را به صندوق می‌اندازد.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری در نوزدهم ماه مه ۲۰۱۷ در تهران، ایران، حسن روحانی رییس جمهور ایران رأی خود را به صندوق می‌اندازد.  

© ۲۰۱۷ رویترز