فعال حقوق بشر ایرانی، نرگس محمدی، در سازمان مدافعان حقوق بشر در تهران، 25 جون 2007

فعال حقوق بشر ایرانی، نرگس محمدی، در سازمان مدافعان حقوق بشر در تهران، 25 جون 2007

© 2007 خبرگزاری ای پی ،تصاویر گتی